ورود
[ultimatemember form_id="407"]
ثبت نام
[ultimatemember form_id="406"]

مطالعه صنعت تجارت الکترونیک کالا با استفاده از مدل فضاهای استراتژیک

چگونه می‌توان به تحلیل صنعت تجارت الکترونیک کالا دست زد؟ صنعتی که یکی از پیش‌ران‌های اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شود. مزیت‌های رقابتی در این صنعت در کجا قرار دارند و صاحبان پلتفرم‌ها، استراتژیست‌ها و فعالان صنعت چه لنزی نیاز دارند تا درک بهتری از دینامیک روندهای گذشته، حال و آینده این صنعت داشته باشند؟

اگر شما نیز مانند ما به دانستن چنین پرسش‌هایی علاقه‌مند هستید، توصیه می‌کنیم این گزارش را حتما مطالعه بفرمایید.

گزارش ﭘﯿﺶرو ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺪل فضاهای اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮐﺎﻻ ﻣﯽﭘﺮدازد. ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮐﺎﻻ، ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ از بستر اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ آن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﺮانﻫﺎی اﺻﻠﯽ رﺷﺪ اﻗﺘﺼــﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.

می‌دانید که برخی از ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﭘﺮآوازه‌ی اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎی آﻣﺎزون (Amazon) و ایﺑﯽ (eBay) در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ (Alibaba) در کشور ﭼﯿﻦ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺷﮑﻞﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ. در اﯾﻦ ﮔﺰارش مدلی تازه برای تحلیل این صنعت ارائه می‌شود، مدلی که با استفاده از آن اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺴﺖﻫﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎن ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی تجارت الکترونیک کالا، سرﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﻓﻌﺎﻻن صنعت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ روﺷﻦﺗﺮی از دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ رﻗﺎﺑﺘﯽ آن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ و تصمیمات ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐﺗﺮی اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ.

از اﺻـﻠﯽﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺪل ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻮدن آن اﺳﺖ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ کسب‌وﮐﺎر ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺎﻻ در فضاهای اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ آن ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻫﺮ ﻓﻀﺎ، ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ آن ﮐﺴﺐوﮐﺎر و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﺶ از ﻣﺪل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

اﯾﻦ ﻣﺪل نشان ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آﻣﺎزون رهبر تمام فضاهای صنعت تجارت الکترونیک نیست و فضاهای دیگری نیز وجود دارند که توجه به آن‌ها برای رهبران و استراتژیست‌های کسب‌وکار می‌تواند بسیار مفید باشد.

این مدل ﻫﻔﺖ فضای استراتژیک صنعت تجارت الکترونیک کالا را معرفی می‌کند. این فضاها ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ (فضای A)، ﺑﺎزارﻫﺎی اﻧﺒﻮه (فضای B)، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﮐﺎﻻ (فضای C)، ﮐﻼﺳﯿﮏ تخصصی (فضای D)، ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎص (فضای E)، تخصصی دﺳﺖدوم (فضای F) و ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻏﯿﺮ ایﮐﺎﻣﺮﺳﯽ (ﻓﻀﺎی G) ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

اﯾﻦ ﮔﺰارش دارای ﺳﻪ ﺑﺨﺶ مهم اﺳﺖ. ابتدا ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﺪل فضاهای اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد. سپس ﺑﺎ استفاده از ﻟﻨﺰ اﯾﻦ ﻣﺪل، ﺑﻪ مقایسه ﻓﻀـﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻓﻀـﺎﻫﺎی تخصصی و ﻧﯿﺰ ﻓﻀــﺎی ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻏﯿﺮایﮐﺎﻣﺮﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮد. این مقایسه از طریق ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎی ارزش هر کدام از فضاهای استراتژیک ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ارائه ﺷﺪه اﺳﺖ. در بخش نهایی نیز به صورت اختصاری به تحلیل فضای رقابتی صنعت تجارت الکترونیک کالا در ایران پرداخته می‌شود.

امیدواریم که از مطالعه این گزارش بهره لازم برده شود. برای طرح هر گونه پرسش یا نکته‌ای می‌توانید از طریق قسمت «تماس با ما» وبسایت در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *